Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaaabeecee aaabeecee viapastelina pastelina
4287 ef86 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaudreyfan audreyfan
8255 3619
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viaExfeletes Exfeletes
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viahysterie hysterie
Reposted fromFlau Flau viashakeme shakeme
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau viachceblantao5rano chceblantao5rano
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viashakeme shakeme
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viacoffeegood coffeegood
4052 0f70
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
6688 4122 500
Reposted fromMuppet Muppet viashakeme shakeme
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaExfeletes Exfeletes
3072 efd0
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viayanek yanek
7257 d88b 500
Reposted fromministerium ministerium viayanek yanek
2961 b7ae 500
Reposted fromrumbarbarum rumbarbarum viayanek yanek
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxironical xironical
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl